آوانک

انتخاب خدمات و محصولات

سرويس کاربری آوانک
30 روزه
550000ریال
90 روزه
1350000ریال
یک ساله
4990000ریال
سامانه کاربری آوانک
دائمی
9890000ریال
سرويس مدیریتی سطح 1 آوانک
30 روزه
3890000ریال
90 روزه
10590000ریال
یک ساله
37490000ریال
سرويس مدیریتی سطح 2 آوانک
30 روزه
2490000ریال
90 روزه
6790000ریال
یک ساله
24590000ریال
سبد خرید

مبلغ خدمات:

1,350,000

مالیات بر ارزش افزوده:

121,500

جمع کل:

1,471,500
ریال
پست نسخه اصلی فاکتور
پرداخت