آوانک

انتخاب خدمات و محصولات

سبد خرید

سرويس کاربری آوانک
550000 ریال

امکانات بر روی تمامی بسته ها یکسان می باشد و تنها تفاوت در مدت زمان استفاده از سرویس است.

پس از پایان مدت، شارژ  و همچنین اطلاعات دفترچه تلفن شما داخل پنل باقی خواهد ماند و بلافاصله پس از تمدید، مجدد میتوانید از همه ی امکانات پنل خود استفاده نمایید.

30 روزه
1350000 ریال

امکانات بر روی تمامی بسته ها یکسان می باشد و تنها تفاوت در مدت زمان استفاده از سرویس است.

پس از پایان مدت، شارژ  و همچنین اطلاعات دفترچه تلفن شما داخل پنل باقی خواهد ماند و بلافاصله پس از تمدید، مجدد میتوانید از همه ی امکانات پنل خود استفاده نمایید.

90 روزه
4990000 ریال

امکانات بر روی تمامی بسته ها یکسان می باشد و تنها تفاوت در مدت زمان استفاده از سرویس است.

پس از پایان مدت، شارژ  و همچنین اطلاعات دفترچه تلفن شما داخل پنل باقی خواهد ماند و بلافاصله پس از تمدید، مجدد میتوانید از همه ی امکانات پنل خود استفاده نمایید.

یک ساله
سامانه کاربری آوانک
9890000 ریال

امکانات بر روی تمامی بسته ها یکسان می باشد و تنها تفاوت در مدت زمان استفاده از سرویس است.

پس از پایان مدت، شارژ  و همچنین اطلاعات دفترچه تلفن شما داخل پنل باقی خواهد ماند و بلافاصله پس از تمدید، مجدد میتوانید از همه ی امکانات پنل خود استفاده نمایید.

دائمی
سرويس مدیریتی سطح 1 آوانک
3890000 ریال

امکانات بر روی تمامی بسته ها یکسان می باشد و تنها تفاوت در مدت زمان استفاده از سرویس است.

پس از پایان مدت، شارژ  و همچنین اطلاعات دفترچه تلفن شما داخل پنل باقی خواهد ماند و بلافاصله پس از تمدید، مجدد میتوانید از همه ی امکانات پنل خود استفاده نمایید.

30 روزه
10590000 ریال

امکانات بر روی تمامی بسته ها یکسان می باشد و تنها تفاوت در مدت زمان استفاده از سرویس است.

پس از پایان مدت، شارژ  و همچنین اطلاعات دفترچه تلفن شما داخل پنل باقی خواهد ماند و بلافاصله پس از تمدید، مجدد میتوانید از همه ی امکانات پنل خود استفاده نمایید.

90 روزه
37490000 ریال

امکانات بر روی تمامی بسته ها یکسان می باشد و تنها تفاوت در مدت زمان استفاده از سرویس است.

پس از پایان مدت، شارژ  و همچنین اطلاعات دفترچه تلفن شما داخل پنل باقی خواهد ماند و بلافاصله پس از تمدید، مجدد میتوانید از همه ی امکانات پنل خود استفاده نمایید.

یک ساله
سرويس مدیریتی سطح 2 آوانک
2490000 ریال

امکانات بر روی تمامی بسته ها یکسان می باشد و تنها تفاوت در مدت زمان استفاده از سرویس است.

پس از پایان مدت، شارژ  و همچنین اطلاعات دفترچه تلفن شما داخل پنل باقی خواهد ماند و بلافاصله پس از تمدید، مجدد میتوانید از همه ی امکانات پنل خود استفاده نمایید.

30 روزه
6790000 ریال

امکانات بر روی تمامی بسته ها یکسان می باشد و تنها تفاوت در مدت زمان استفاده از سرویس است.

پس از پایان مدت، شارژ  و همچنین اطلاعات دفترچه تلفن شما داخل پنل باقی خواهد ماند و بلافاصله پس از تمدید، مجدد میتوانید از همه ی امکانات پنل خود استفاده نمایید.

90 روزه
24590000 ریال

امکانات بر روی تمامی بسته ها یکسان می باشد و تنها تفاوت در مدت زمان استفاده از سرویس است.

پس از پایان مدت، شارژ  و همچنین اطلاعات دفترچه تلفن شما داخل پنل باقی خواهد ماند و بلافاصله پس از تمدید، مجدد میتوانید از همه ی امکانات پنل خود استفاده نمایید.

یک ساله
جزئیات سفارش

هزینه خدمات:

0

مالیات بر ارزش افزوده:

0

جمع کل:

0
ریال
صدور فاکتور رسمی
پست نسخه اصلی فاکتور
پرداخت

اطلاعات شخصی

حقیقی
حقوقی

نام خود را وارد کنید

کد ملی خود را وارد کنید

نام شرکت خود را وارد کنید

شناسه ملی خود را وارد کنید

استان خود را وارد کنید

شهر خود را وارد کنید

کد پستی خود را وارد کنید

آدرس پستی خود را وارد کنید

ثبت / پرداخت
صدور فاکتور رسمی
پست نسخه اصلی فاکتور
    550,000
حقیقی
حقوقی
ثبت / پرداخت